مرکز آزمون

امتحانات

به سامانه مرکز آزمون دانشکده صنعت هواپیمایی خوش آمدید.

شماره تماس و پاسخگویی:  

66025486 - 021   

021-61022863      

دانلود برنامه امتحانی خرداد و تیرماه 1401... اینجا

آزمون ملخ هواپیما ماژول 17 - B1-1-آزمون تجدیدی ماژول 17

کد : 9911176

مبلغ نهایی : 440,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 9 خرداد ساعت 10
تنها دانشپذیرانی که در دوره های گذشته :
1. ثبت نام کرده و در آزمون شرکت نکرده اند یا
2. در آزمون های سال گذشته شرکت کرده اما نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این آزمون ثبت نام کنند.

ظرفیت باقیمانده : 0

آزمون موتورهای توربین گاز ماژول 15-آزمون تجدیدی ماژول 15

کد : 9911175

مبلغ نهایی : 750,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ برگزاری ازمون 7 خرداد و ساعت آن 10 صبح می باشد.
تنها دانشپذیرانی که در دوره های گذشته :
1. ثبت نام کرده و در آزمون شرکت نکرده اند یا
2. در آزمون های سال گذشته شرکت کرده اما نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این آزمون ثبت نام کنند.

ظرفیت باقیمانده : 0

آزمون آیرودینامیک، ساختمان و سیستمهای هواپیما - ماژول 13-آزمون تجدیدی ماژول 13

کد : 9911173

مبلغ نهایی : 1,000,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 3 خرداد ساعت 10
تنها دانشپذیرانی که در دوره های گذشته :
1. ثبت نام کرده و در آزمون شرکت نکرده اند یا
2. در آزمون های سال گذشته شرکت کرده اما نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این آزمون ثبت نام کنند.

ظرفیت باقیمانده : 0

آزمون مقررات هوانوردی - ماژول 10-آزمون تجدیدی مقررات هوانوردی - ماژول 10

کد : 9911170

مبلغ نهایی : 625,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 12 تیر ماه ساعت 10 صبح می باشد
تنها دانشپذیرانی که در دوره های گذشته :
1. ثبت نام کرده و در آزمون شرکت نکرده اند یا
2. در آزمون های سال گذشته شرکت کرده اما نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این آزمون ثبت نام کنند.

ظرفیت باقیمانده : 0

آزمون عوامل انسانی - ماژول 9-آزمون تجدیدی عوامل انسانی - ماژول 9

کد : 9911168

مبلغ نهایی : 565,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 7 تیرماه ساعت 10 می باشد
تنها دانشپذیرانی که در دوره های گذشته :
1. ثبت نام کرده و در آزمون شرکت نکرده اند یا
2. در آزمون های سال گذشته شرکت کرده اما نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این آزمون ثبت نام کنند.

ظرفیت باقیمانده : 3

آزمون آیرودینامیک - ماژول 8-آزمون تجدیدی آیرودینامیک - ماژول 8

کد : 9911167

مبلغ نهایی : 565,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 5 تیرماه ساعت 10 می باشد
تنها دانشپذیرانی که در دوره های گذشته :
1. ثبت نام کرده و در آزمون شرکت نکرده اند یا
2. در آزمون های سال گذشته شرکت کرده اما نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این آزمون ثبت نام کنند.

ظرفیت باقیمانده : 0

آزمون فعالیتهای کارگاهی - ماژول 7 -B2-آزمون تجدیدی M7-B2

کد : 9911164

مبلغ نهایی : 690,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 4 تیر ساعت 10
تنها دانشپذیرانی که در دوره های گذشته :
1. ثبت نام کرده و در آزمون شرکت نکرده اند یا
2. در آزمون های سال گذشته شرکت کرده اما نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این آزمون ثبت نام کنند.

ظرفیت باقیمانده : 0

آزمون فعالیتهای کارگاهی - ماژول 7 -B1-آزمون تجدیدی M7-B1

کد : 9911163

مبلغ نهایی : 690,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 31 خرداد ساعت 10
تنها دانشپذیرانی که در دوره های گذشته :
1. ثبت نام کرده و در آزمون شرکت نکرده اند یا
2. در آزمون های سال گذشته شرکت کرده اما نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این آزمون ثبت نام کنند.

ظرفیت باقیمانده : 0

آزمون علم مواد - ماژول 6 -B2-آزمون تجدیدی M6-B2

کد : 9911162

مبلغ نهایی : 690,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 29 خرداد ساعت 10
تنها دانشپذیرانی که در دوره های گذشته :
1. ثبت نام کرده و در آزمون شرکت نکرده اند یا
2. در آزمون های سال گذشته شرکت کرده اما نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این آزمون ثبت نام کنند.

ظرفیت باقیمانده : 3

آزمون علم مواد - ماژول 6 -B1-آزمون تجدیدی M6-B1

کد : 9911161

مبلغ نهایی : 690,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 28 خرداد ساعت 10
تنها دانشپذیرانی که در دوره های گذشته :
1. ثبت نام کرده و در آزمون شرکت نکرده اند یا
2. در آزمون های سال گذشته شرکت کرده اما نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این آزمون ثبت نام کنند.

ظرفیت باقیمانده : 0

آزمون ملخ هواپیما ماژول 17 - B1-1-آزمون ملخ هواپیما ماژول 17 - B1-1

کد : 960

مبلغ نهایی : 440,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ برگزاری آزمون 9 خرداد و ساعت برگزاری 10 صبح می باشد.

ظرفیت باقیمانده : 0

آزمون موتورهای توربین گاز ماژول 15-آزمون موتورهای توربین گاز ماژول 15

کد : 958

مبلغ نهایی : 750,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ برگزاری آزمون 7 خرداد و ساعت آن 10 صبح می باشد.

ظرفیت باقیمانده : 0

آزمون مقررات هوانوردی - ماژول 10-آزمون مقررات هوانوردی - ماژول 10

کد : 953

مبلغ نهایی : 625,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ برگزاری آزمون12 تیرماه 1401 و ساعت آن 10 صبح می باشد.

ظرفیت باقیمانده : 0

آزمون عوامل انسانی - ماژول 9-آزمون عوامل انسانی - ماژول 9

کد : 952

مبلغ نهایی : 565,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ برگزاری آزمون 7 تیرماه 1401 و ساعت آن 10 صبح می اشد.

ظرفیت باقیمانده : 0

آزمون آیرودینامیک - ماژول 8-آزمون آیرودینامیک - ماژول 8

کد : 951

مبلغ نهایی : 565,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ برگزاری آزمون 5 تیرماه 1401 و ساعت برگزاری 10 صبح می باشد.

ظرفیت باقیمانده : 0

1 2